Algemene voorwaarden

AANMELDINGEN

Via Werkgever/Bedrijfsarts/ Arbeidsdeskundige/ Verzekeringsarts:
Bij aanmelding van onderzoekstrajecten zal door ons een persoonsgegevensformulier worden toegezonden, waarop u naast gegevens medewerker, uw gegevens, gegevens betrokken derden en uw specifieke vraagstelling kunt aangeven. Op basis van deze gegevens zullen wij u een offerte doen toekomen.
Na akkoord van de offerte wordt medewerker/client uitgenodigd voor de start van het traject. Wij gaan er hierbij vanuit dat u zich heeft gehouden aan de gestelde condities zoals omschreven in de offerte, waaronder het door werkgever op de hoogte stellen van de medewerker en het uiteenzetten van de vraagstelling en doelstelling van het onderzoek.
Indien bij werkgever bekend is dat de werknemer enige weerstand heeft, stellen wij het op prijs voor accordering van de offerte kennis te maken met medewerker, waarbij wij zullen trachten de mogelijke vragen of reserves op te lossen.

Particuliere aanmelding:
Bij aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek wordt een maatwerkofferte aangeboden. Wij wijzen u er op dat onze trajecten doorgaans niet worden vergoed door verzekeraars.

Betalingscondities
Bij expertises/ ontwikkelassessments en seminars zal de factuur gelijktijdig met of na de rapportage verzonden worden aan opdrachtgever met een betalingstermijn van 14 dagen.
Bij trajecten, trainingen en workshops dient de factuur voor aanvang voldaan te zijn. Mocht cliënt en/of opdrachtgever onverhoopt besluiten vroegtijdig het geaccordeerde traject te beeindigen, dan is er geen recht op restitutie.

PLANNING & TRAJECTVERLOOP

Bij de meeste trajecten zal in de offerte een planning opgenomen worden. Deze dient als richtlijn en geeft opdrachtgever inzage in de te verwachten tijdspanne nodig om het traject te voltooien. Er kunnen zich hier echter casusafhankelijk wijzigingen in voordoen, waardoor wij genoodzaakt zijn af te wijken van de eerdere planning. Dit kan o.a. te maken hebben met mogelijke onderliggende complexiteit van de ervaren problematiek. Deze vrijheid in ons professioneel optreden is noodzakelijk om te komen tot een kwalitatief, helder en constructief/probleemoplossend resultaat. Wij zullen, bij substantiele wijzigingen, opdrachtgever zoveel mogelijk tussentijds op de hoogte houden/ te woord te staan voor wat betreft de procedurele voortgang van het traject of onderzoek. Samenwerking met de bedrijfsarts stellen wij binnen onze trajecten zeer op prijs.

BEROEPSETHISCHE WERKWIJZE

Rechten & Plichten cliënt / Privacy
Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) stelt strikte eisen aan haar leden. Dit betekent voor cliënten o.a. het volgende:
Alles wat besproken wordt met psycholoog of medewerkers van het bureau valt onder strikt persoonlijke en vertrouwelijke informatie en geeft derhalve geheimhoudingsplicht.
Cliënt krijgt als eerste de conceptrapportage ter beschikking, waarbij client ruimte heeft verzoek tot aanpassing in te dienen op onderdelen van het rapport. Daar waar dit door onderzoekers professioneel te verantwoorden is zullen deze verzoeken worden gehonoreerd, leidend tot de definitieve rapportage. Voor de reactie op de conceptrapportage hanteren wij een standaard reactieperiode van 5 dagen, voor de definitieve accordering vragen wij betrokkene binnen 2 dagen te reageren.
Bij het verkrijgen van akkoord zullen wij de rapportages verzenden aan partijen zoals aangegeven op het voorblad van de rapportages. Wij maken bij het opstellen van de rapportages een duidelijk onderscheid tussen gegevens t.b.v. medisch dossier/ berdijfsarts/ verzekeringsarts en gegevens welke mogen worden gedeeld met werkgever/HRM (managementversie). Client dient bij onderzoeksrapportages beiden versies separaat te accorderen.

De geldigheidsduur van onze rapportages bedraagt maximaal 2 jaar, tenzij van rechtswege anders is bepaald.
Klik op logo voor meer over het Nederlands Instituut voor Psychologen en de beroepsethische code waar wij ons aan wensen te houden.

BETALINGSCONDITIES

Betalingscondities
Bij (ontwikkel)assessments zal de factuur gelijktijdig met of na de rapportage verzonden worden aan opdrachtgever met een betalingstermijn van 14 dagen.
Bij onderzoekstrajecten, coaching & counselingstrajecten, trainingen en workshops wordt de factuur na accordering van de offerte verzonden met een betalingstermijn van 14 dagen. Mocht cliënt en/of opdrachtgever onverhoopt besluiten vroegtijdig het geaccordeerde traject te beëindigen, dan bestaat  er geen recht op restitutie.

Progressie door inzicht