Verwijzer

Van Eijnsbergen & Partners heeft zich sinds de oprichting in 1975 gespecialiseerd rondom het thema duurzaam gezond en effectief functioneren van medewerkers binnen hun werkkrachtenveld. Met name onze onderzoeken naar mentale belastbaarheid hebben zich door de jaren heen bewezen als inzicht gevend en diepgaand met als doel helderheid te geven bij onder meer stagnatie bij re-integratie of langer bestaande zorg over het gezond functioneren.

Naast de belastbaarheidsonderzoeken verzorgen wij coaching- en counselingsprogramma’s en trainingen gericht op onder meer de thema’s professionele identiteit en positionering, weerbaarheid, gezond en effectief functioneren en aanpassingsvermogen.

Het belastbaarheidsonderzoek richt zich primair op het in kaart brengen van de persoonlijke algehele- en functionele cognitieve en mentaal emotionele belastbaarheid; het verschaffen van inzicht in onderliggende persoonlijkheidskenmerken en dynamiek.

De rapportage verschaft inzicht in de beperkingen naar duur en ernst, die kunnen worden verbonden met de Functionele Mogelijkheden zoals vast te stellen door arbeidsdeskundige, bedrijfs- of verzekeringsarts.

Indien sprake is van beperkingen, dan adviseren wij over wat er gedaan kan worden om het herstel te bevorderen, rekening houdend met de Wet Verbetering Poortwachter. Indien mogelijk of noodzakelijk voor het medisch dossier, wordt een DSM 5-diagnose verbonden aan het door ons geconstateerde klachtenbeeld.

Wij geven er de voorkeur aan om samen met de cliënt de bevindingen zoals beschreven in de rapportage nader toe te lichten in een rondetafelgesprek in aanwezigheid van werkgever, werknemer en bedrijfsarts, met als doel samen te komen tot een heldere en optimale re-integratie- of carrièrestrategie met het oog op duurzame gezonde inzetbaarheid. Deze bijeenkomst vindt meestal plaats op locatie van de werkgever, verwijzer of betrokken arbodienst.

Bij onze coaching/ counseling wordt altijd gebruik gemaakt van inzichtgevende diagnostiek met als doel zo concreet als mogelijk en gebruik makend van maat en getal, ontwikkelingsmogelijkheden in kaart te brengen en in gang te zetten. Naast gevalideerde diagnostiek is de counseling primair gebaseerd op de Rationele Emotieve Gedragstherapie (REBT) van Albert Ellis.

Progressie door inzicht